Οι κινήσεις του φεγγαριού.

Οι κινήσεις του φεγγαριού.

Οι κινήσεις του φεγγαριού.

22 Μαρτίου 2016

Motion of the Moon (1 of 12) The Moon s Orbit

The Moon s Orbit – VIDEO 01.

Motion of the Moon (2 of 12) The Solar Eclipse Explained

The Solar Eclipse Explained – VIDEO 02.

Motion of the Moon (3 of 12) When Do Solar Eclipses Occur

When Do Solar Eclipses Occur – VIDEO 03.

Motion of the Moon (4 of 12) Why do we have 3 Types of Solar Eclipses?

Why do we have 3 Types of Solar Eclipses? – VIDEO 04.

Motion of the Moon (5 of 12) Moon s Shadow and Different Solar Eclipses

Moon s Shadow and Different Solar Eclipses – VIDEO 05.

Motion of the Moon (6 of 12) Where Can You See Solar Eclipses?

Where Can You See Solar Eclipses? – VIDEO 06.

Motion of the Moon (7 of 12) What is the Saros Cycle?

What is the Saros Cycle? – VIDEO 07.

Motion of the Moon (8 of 12) How to Predict the Next Solar Eclipses

How to Predict the Next Solar Eclipses – VIDEO 08.

Motion of the Moon (9 of 12) Difference Between Sidereal & Synodic Month

Difference Between Sidereal & Synodic Month – VIDEO 09.

Motion of the Moon (10 of 12) The Phases of the Moon Explained

The Phases of the Moon Explained – VIDEO 10.

Motion of the Moon (11 of 12) Why Do We Only See One Side of the Moon?

Why Do We Only See One Side of the Moon? – VIDEO 11.

Motion of the Moon (12 of 12) Aristarchus Distance to the Sun?

Aristarchus Distance to the Sun? – VIDEO 12.